Povinné informace podle zákona č. 106/1999

1. Název
OBEC TĚŠKOV

2. Důvod a způsob založení
Dle ustanovení §3 odstavec 4 zákona č.128/2000 sb.o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §29 odstavec 3 zákano č.90/1995 sb. o jednacím řádu poslanecké sněmovy, ve znení pozdějíších předpisů.

3. Organizační struktura

Organizační schema Obce Těškov
Organizační struktura-Funkční schema

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Těškov, Těškov 35, 337 01 Rokycany

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Těškov, Těškov 35, 337 01 Rokycany

4.3 Úřední hodiny

úřední hodiny (samostatná stránka)

4.4 Telefonní čísla

  • starosta obce: 725 041 151
  • místostarosta obce: 774 481 131
  • účetní obce: 724 181 264
  • údržba vodovodu: 773 802 150
  • hasiči obce: 774 729 150

4.5 Čísla faxu

nejsou

4.6 Adresa internetové str.

http://www.teskov.eu

4.7 Adresa e-podatelny

info(AT)obec-teskov+dot+cz

4.8. Další el.adresy

ID datové schránky: qsua8hv

5. Případné platby lze poukázat

Případné platby můžete poukázat: Základní účet - 4621381/0100

6. IČ

00259136

7. DIČ

CZ00259136

8. Dokumenty

-

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách osobně, písemně na formuláři "Žádost o poskytnutí informace" Databáze poskytnutých informací - žádost o informace dosud nebyla podána.

10. Příjem žádostí a dalších podání

1. podat žádos či stížnost, předložil návrh, podnět či jiné dožádání lze na adrese Obecní úřad Těškov, Těškov 35, 337 01 Rokycany prostřednictvím podatelny, elektronicky na e-mailovou adresu, datovou schránkou 2. Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dozhodě s příslušným referentem. V opačném případě bude rozhodnutídoručeno poštou na doručenku. Odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydávané v oblasti přenesené působnosti jsou příslušné odbory kajského úřádu Plzeň. Lhůta pro rozhodnutí o odvolání činí podle ust. § 16, odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 15 dnů od předložení odvolání orgánem, který rozhodovat v I. stupni.

11. Opravné prostředky

1. Odvolání se podává k odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat prostřednictvím podatelny. 2. Opravný prostředek proti rozhodnutí lze podat způsobem stanoveným zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvoílat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. 3. Postup a pravidla, která je třeba dodržovat při podání opravného prostředku jsou stanovena rovněž zákonem č. 500/2004 Sv., správní řád, v platném znění. Tento zákon stanovuje mimo jiné i náležitosti, které má obsahovat rozhodnutí. Pro podání opravného prostředku není stanoven formulář.

12. Formuláře

"Elektronické formuláře" Všechny formuláře (tiskopisy) související s řešením životních situací jsou umístěny u jednotlivých návodů na řešení "životních situací"

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

"životní situace"

14. Předpisy

-

14.1. Nejdůležitější právní předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů" Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zastupitelstvech.

14.2 Vydané právní předpisy

nejsou

15. Úhrady za poskytování informnací

"Sazebník"

15.1 Sazebník úhrad za poskytování iformací

Obecní úřad Těškov, Těškov 35, 337 01 Rokycany Usnesení č. ... ze dne .... (Usnesení o realizaci zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném příst. k informacím v podmínkách Obecího Úřadu Těškov

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

-

16.2 Výhradní licence

Obecní úřad Těškov nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

17. Výroční zpráva podle zák. č. 106/1999 Sb